Polityka prywatności

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest CITO Centrum Indywidualnej Terapii ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres e-mail: drcool.katarzynakozak@gmail.com z dopiskiem tytule RODO

2. Dane osobowe użytkowników strony www.drcool.pl (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym), numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkowników (w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Skorzystanie z usług oferowanych przez www.drcool.pl  wymaga jednak zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług dostępnych na www.drcool.pl, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych na www.drcool.pl przez Administratora. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na www.drcool.pl

5. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

- wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Użytkownika, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,

-  marketingu produktów i usług własnych Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,

- kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem strony, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.

6. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia produktów oferowanych za pośrednictwem strony

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom publicznym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku Użytkowników, którzy dokonują płatności elektronicznych za produkty zamówione na www.drcool.pl za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper BlueMedia S.A., Administrator przekazuje zebrane dane osobowe agentowi rozliczeniowemu, w zakresie niezbędnym do dokonania przez Użytkownika płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym jest Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79 31-280 Kraków NIP: 9452156998
REGON: 121495203 KRS: 0000395171 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł

W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z usług dostawy produktów nabytych za pośrednictwem strony przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy, R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02- 797 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 56.900 zł,

8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem strony www.drcoolpl okres ten będzie równy terminowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z taką umową, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

 
II. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych
1.     Każdy Użytkownik ma prawo do:

a)     żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b)    żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia;

d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących do danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 Rozporządzenia;

e)     przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 Rozporządzenia;

f)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.   

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych każdy Użytkownik ma także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail o cofnięciu zgody na adres: drcool.katarzynakzoak@gmail.com

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

2.     W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda Użytkownika, konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność ochrony żywotnych interesów Użytkownika albo innej osoby fizycznej, Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika.

Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

III. Cookies
1. Cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym wyświetlono stronę internetową Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych.

2.. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

- weryfikacji Użytkownika składającego zamówienie www.drcool.pl,

- zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,

- zapamiętania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania ze strony 

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

· Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

· „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików cookies w danej przeglądarce.

5. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies zachodzi ryzyko, że niektóre funkcje lub usługi strony nie będą funkcjonować prawidłowo.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem strony

V. RODO

PLIKI COOKIES :

 Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: a.       sesyjne b.       „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy doczasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

SPRZEDAŻ :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cito Centrum Indywidualnej Terapii z siedzibą w Jaworznie ul. Fryderyka Chopina 94

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość dokonania zakupu;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu oraz firmom dostarczającym przesyłki

dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: (drcool.katarzynakozak@gmail.com).  

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl